Praktische info over in bewaring geven

Het werkingsgebied

In eerste instantie is het GAZO-depot receptief voor onroerend erfgoedobjecten afkomstig uit het grondgebied van Sint-Truiden.

​In tweede instantie staat het GAZO-depot open voor onroerend erfgoedobjecten uit Zuidwest-Limburg, meer bepaald de gemeenten Alken, Borgloon, Gingelom en Heers. Met deze gemeenten is er een samenwerkingsovereenkomst.

Aanvaardingsvoorwaarden

Het GAZO-depot neemt enkel onroerend erfgoed objecten, collecties of ensembles in bewaring als:

  • ​deze afkomstig zijn van het grondgebied van Sint-Truiden en het werkingsgebied (de gemeenten Alken, Borgloon, Gingelom en Heers) of een aantoonbare link hebben met deze regio in Zuidwest-Limburg;
  • de opnamevoorwaarden opgesteld door het GAZO-depot gevolgd worden;
  • de specifieke bewaaromstandigheden die de onroerend erfgoed objecten, collecties of ensembles vragen, in het GAZO-depot kunnen worden gegarandeerd. Dit wordt bepaald door de depotbeheerder;
  • de draagkracht van het depot in zake het volume, de bewaaromstandigheden en verantwoordelijkheid niet wordt overschreven.
  • het archeologisch ensemble afkomstig is van een (vergund) archeologisch onderzoek;
  • het archeologisch archief, nl: de vondsten en bijhorende documentatie, minimaal is uitgewerkt, beschreven is en vergezeld is van een standaard rapport conform de wetgeving.

​Voor tijdelijke bewaring (geen eigendomsoverdracht):

  • ​onroerend erfgoed objecten, collecties of ensembles in geval van nood (calamiteit) voor een vooraf afgesproken duur;
  • kwetsbare artefacten of vondstcomplexen in afwachting van conservering, indien de eigenaar niet in de geschikte bewaringsomstandigheden kan voorzien en op voorwaarde dat conservering effectief voorzien is;
  • onroerend erfgoed objecten, collecties of ensembles in afwachting van een herbestemming (transit).

​Eigendomsstatuut

Voor het aanleveren van onroerend erfgoedobjecten moet er duidelijkheid bestaan over het eigendomsstatuut. Er zijn twee mogelijkheden:

1. Eigendomsoverdracht aan het GAZO-depot:

De objecten worden zonder verdere voorwaarden geschonken aan de Stad Sint-Truiden. Deze schenkingsovereenkomst wordt schriftelijk bevestigd door de eigenaar,  goedgekeurd op de gemeenteraad en is onomkeerbaar. Indien wordt gekozen om de objecten aan de stad te schenken, worden geen dossier- en beheerskosten aangerekend aan de eigenaar. De verdere kwalitatieve bewaring, het beheer (inclusief eventuele selectie) en de ontsluiting zijn de verantwoordelijkheid van de het Onroerenderfgoeddepot GAZO van de stad Sint-Truiden.

 Het GAZO-depot neemt enkel onroerend erfgoedobjecten afkomstig uit eigen grondgebied Sint-Truiden in eigendom. Indien de onroerend erfgoedobjecten uit grondgebied van de omliggende gemeenten uit het werkingsgebied komen, zal het GAZO-depot enkel optreden als beheerder.

2. Beheersoverdracht aan het GAZO-depot:

De objecten blijven eigendom van de eigenaar, maar de bewaring en het beheer ervan wordt overgedragen aan de Stad Sint-Truiden. Er wordt een beheersovereenkomst opgesteld tussen de eigenaar en de stad Sint-Truiden waarin de rechten en plichten van beide partijen, alsook de duur van de beheersopdracht en een jaarlijkse beheersvergoeding te voldoen door de eigenaar duidelijk worden omschreven. Deze beheersovereenkomst wordt goedgekeurd op de gemeenteraad. Indien een kwalitatieve bewaring of beheer en ontsluiting conservatie en/of restauratie van vondstenmateriaal vereisen, zal de kostprijs integraal worden doorgerekend aan de eigenaar.

Indien de eigenaar een particulier is, dient de betreffende gemeente of stad eigenaar te worden van de objecten. Vervolgens wordt er een beheersovereenkomst met de betreffende gemeente of stad opgesteld.

Aanvragen kunnen via mail verstuurd worden naar info.gazodepot@sint-truiden.be.

Downloads

Naar top