top of page
werkingsgebied.png

Werkingsgebied

In eerste instantie is het GAZO-depot receptief voor onroerend erfgoedobjecten afkomstig uit het grondgebied van Sint-Truiden.

In tweede instantie staat het GAZO-depot open voor onroerend erfgoedobjecten uit Zuidwest-Limburg, meer bepaald de gemeenten Alken, Borgloon, Gingelom en Heers.

Met deze gemeenten is er een samenwerkingsovereenkomst.

Aanvaardingsvoorwaarden

Het GAZO-depot neemt enkel onroerend erfgoed objecten, collecties of ensembles in bewaring als:

  • deze afkomstig zijn van het grondgebied van Sint-Truiden en het werkingsgebied (de gemeenten Alken, Borgloon, Gingelom en Heers) of een aantoonbare link hebben met deze regio in Zuidwest-Limburg.

  • de opnamevoorwaarden opgesteld door het GAZO-depot gevolgd worden

  • de specifieke bewaaromstandigheden die de onroerend erfgoed objecten, collecties of ensembles vragen, in het GAZO-depot kunnen worden gegarandeerd. Dit wordt bepaald door de depotbeheerder.

  • de draagkracht van het depot in zake het volume, de bewaaromstandigheden en verantwoordelijkheid niet wordt overschreven

  • het archeologisch ensemble afkomstig is van een (vergund) archeologisch onderzoek.

  • het archeologisch archief, nl: de vondsten en bijhorende documentatie, minimaal is uitgewerkt, beschreven is en vergezeld is van een standaard rapport conform de wetgeving.

 

Voor tijdelijke bewaring (geen eigendomsoverdracht):

  • onroerend erfgoed objecten, collecties of ensembles in geval van nood (calamiteit) voor een vooraf afgesproken duur.

  • kwetsbare artefacten of vondstcomplexen in afwachting van conservering, indien de eigenaar niet in de geschikte bewaringsomstandigheden kan voorzien en op voorwaarde dat conservering effectief voorzien is.

  • onroerend erfgoed objecten, collecties of ensembles in afwachting van een herbestemming (transit).

 

Hier kan je de gedetailleerde opnamevoorwaarden van het GAZO-depot raadplegen.

Aanvragen kunnen via mail verstuurd worden naar info.gazodepot@sint-truiden.be

Bruikleenreglement
 

De voorwaarden voor het in bruikleen nemen van voorwerpen uit het depot zijn terug te vinden in het bruikleenreglement.

bottom of page